2008 වසරේ සිට ස්ථාපිත

ඇයි අපට තෝරා

සුපිරි ට්රක් රථ සහ ටේලර් ලබා කැප, විශ්වසනීයත්වය හා නව්යකරණය කරවයි.

ඔබ ව්යාපාර මාර්ගය විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කිරීමට, අයිතිය සැබෑ පිරිවැය අඩු කිරීමට ඉලක්ක.

වෘත්තියට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ අපගේ සේවා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා උත්සාහ.

ගෙවීම්, හා මූල්ය වාරික නම්යශීලී කොන්දේසි ලබා දීම.

තොරතුරු අප අමතන්න ඉල්ලා

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!